Kontakt:

Obecný úrad Kručov
Kručov 60
090 32 Miňovce

054 / 749 12 54

www.krucov.ocu.sk
krucov@krucov.sk

IČO: 00 330 957 

DIČ 2020822463

VÚB banka, a.s.

Č. ú. SK96 0200 0000 0000 2872 6612

Prima Banka Slovensko, a.s.

SK14 5600 0000 0036 4365 4001

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Prieskum záujmu o nájomné byty
 2. Oznámenie o vykonaní štát. stavebného dohľadu na rod. dome č. 41- vyvesené 12.3.2014
 3. Pozvánka DAD Prešov na divadelné predstavenie - dňa 7.6.2015
 4. Oznámenie o začatí územného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 14.10.2015
 5. Oznámenie o začatí stavebného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 21.12.2015
 6. PHSR Kručov
 7. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 01.02.2016 Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v obla
 8. Príloha 1- Výzva na poradenstvo Kručov 7.2
 9. Výzva na predloženie ponuky- externé riadenie projektu- zverejnené 23.05.2016
 10. Pozvánka- otvorenie Fitnesscentra
 11. Výzva na predloženie ponuky- stavebný dozor- zverejnené 09.02.2017
 12. Informácia o realizácii projektu „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov“ zverejnené 27.06.2017
 13. Výsledky volieb do PSK v obci Kručov
 14. Triedenie odpadov - Leták NATUR-PACK
 15. Plalgát -Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Kručov,
 16. Výzva na predkladanie ponúk-Detské ihrisko Kručov
 17. Výkaz výmer- Detské ihrisko Kručov
 18. Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Kručov
 19. Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Kručov- poradie všetkých kandidátov s počtami hlasov
 20. Oznámenie pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy- vznik oznamovacej povinnosti
 21. zmluva Dexia o úvere- zverejnená 01-03-2019
 22. Verejná vyhláška- návrh na vydanie stav. povolenia- Marián Hrinko a manž. Terézia- 05.03.2019
 23. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav Kručov- vyvesené 13.05.2019
 24. Grafické znázornenie pozemkových úprav Kručov
 25. Oznámenie o zámere odpredaja Pozemkov 1/2019 k.u. obce Kručov
 26. Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Kručov o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školskom zariadení MŠ v zriaďovateľskej pôsobn
 27. NRSR 2020- zverejnenie adresy a emailu pre voľby poštou voličom
 28. Výpočet miery vytriedenia TKO v obci Kručov za rok 2019
 29. Zrušenie výzvy PHZ "Bezpečná obec"
 30. verejná vyhláška zákaz hromadných podujatí koronavírus od 10.03.2020 - 23.03.2020
 31. Čo robiť ak ste chorí - COVID-19
 32. Samoodpočty zemného plynu
 33. Strategický dokument- Rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii PSK 2021-2027
 34. Verejná vyhláška- vykonanie okliesnenia stromov v rámci pásma VN-VVN- vyvesené 22.07.2020
 35. SODB 2020-2021- sčítanie obyvateľov domov a bytov - usmernenie
 36. TS_Prešovský kraj- SODB 2020-2021-
 37. AMO-registrácia chovu ošípaných
 38. INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU + tlačivo na vyplnenie
 39. Upozornenie pred vstupom do našich priestorov
 40. PREHĽAD LOKÁLNYCH PRODUKTOV OKRESU STROPKOV
 41. VÝZVA VSE - výrub okliesnenia stromov pre občanov
 42. Plagát triedenie typ c- rok 2020
 43. Harmonogram vývozu TKO Kručov 2021
 44. Harmonogram separovaného zberu Kručov 2021
 45. LESY SR- žiadosť o zverejnenie výzvy pre majiteľov lesov, ktorí ich nemajú prebrané do osob. vlastníctva- zverejnené 05.03.2021
 46. Výber, údržba a manipulácia s respirátorom- RUVZ
 47. Oznámenie verejnou vyhláškou VN230, Ruská Voľa, úprava VN, TS1,NN- 16.04.2021
 48. Plagát asistované sčítanie 2021 od 01.04.2021 do 31.10.2021
 49. Asistované sčídanie - SODB 2021
 50. OU Stropkov- ochrana pred zaburinením pozemkiov- usmernenie
 51. Výzva na výrub a okliesnenie stromov po vedením NN
 52. Oznámenie o výrube drevín
 53. Povolenie na vykonanie úplnej uzávierky cesty I/21- Šarišský Štiavnik - Rakovčíl
 54. PLAGÁT- PSK-Interiérové vybavenie kultúrneho domu
 55. FOTO Interiétové vybavenie KD-Projekt podporený z rozpočtu PSK
 56. ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika-od 25.11.2021
 57. OČKOVANIE SVIDNÍK od 1. 12. 2021
 58. Očkovanie Stropkov každý utorok
 59. OĆKOVANIE SVIDNÍK a STROPKOV od 10.12.2021 do 15.01.2022
 60. Kalendár Vývozu TKO a separovaného odpadu 2022- KOSIT